Servicios
Documents relacionats

Comisión Informativa Área Cultura y Educación 12-03-2019

Tipus
Comissió Informativa Àrea Cultura i Educació
Data
Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Expedient 1891/2019. Proposta del Grup Municipal Popular de reconeixement a la caça com activitat i pràctica esportiva amb arrelament social a Vinaròs.

3.- Despatx extraordinari.

4.- Dació de compte de diversos assumptes.

5.- Precs i Preguntes.