Servicios
Documents relacionats

Convocatoria Junta de Govern 15/04/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de la sessions anterior de data 1 i 8 d’abril de 2019.
2.Expedient 3170/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 19.
3.Expedient 3341/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 20.
4.Expedient 4061/2017. Proposta per a aprovar la liquidació núm. 0466389190741 en concepte de publicació al DOGV.
5.Expedient 2576/2017. Proposta per a aprovar la liquidació núm. 0466389190750 en concepte de publicació al DOGV
6.Expedient 3280/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de GESTIÓN DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE OBRAS SL (GESDEYCO), en concepte d’ampliació del Cementeri Municipal.
7.Expedient 3024/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de ALVARO ALBALAT SL, en concepte de lloguer de maquinària.
8.Expedient 12825/2018. Proposta per a aprovar la certificació final corresponent a les obres de renovació del parquet poliesportiu a la mercantil EQUIDESA GROUP SL.
9.Expedient 12354/2018. Proposta per a aprovar la certificació final corresponent a les obres de renovació de paviments a la Plaça de la Mera a la mercantil AGLOMERADOS LOS SERRANO SAU.
10.Expedient 12326/2018. Proposta de rectificació d'error i aprovació de la certificació núm. 2 i la factura núm. 900000003 corresponent a les obres d’electrificació en la parcel·la ubicada al camí dels Boverals amb carrer Joan Fuster (CEIP Jaume I). MIRAR LA PROPUESTA
11.Expedient 3061/2019. Sol·licitud de Jesús Domínguez Tomás en representació de l’empresa HADES GESTORIA, TRANSPORTES Y SERVICIOS SL, per a la utilització de la plaça de bous els dies 19 i 20 d’abril 2019.
12.Expedient 2288/2019. Proposta per a aprovar l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis d’agent artístic per a contractar actuacions musicals durant les festes de Sant Joan i Sant Pere 2019.
13.Expedient 9884/2018. Proposta per a iniciar el expedient de modificació del projecte d’urbanització dels carrers Pagell i Gall.
14.Expedient 3008/2019. Proposta per a l’adjudicar la despesa a l'empresa ALÒS GIMÉNEZ JESÚS MIGUEL, en concepte de la realització del subministrament d’equipament per al Fab Lab.
15.Expedient 2858/2019. Proposta per a l’adjudicar la despesa a l’empresa EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, en concepte de la realització del servei de disseny i implementació d’un nou web de Turisme.
16.Expedient 2856/2019. Proposta per a l’adjudicar la despesa a l’empresa SISTEMAS INFORMÁTICOS IDE SL, en concepte de la realització del subministrament de 8 tablets per a implantar la firma biomètrica en l’Oficina d’assistència en matèria de registre.
17.Despatx extraordinari.
18.Dació de compte de diversos assumptes.
19.Precs i Preguntes.