Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 14/05/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 6 de maig 2019.

2. Expedient 4072/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 26.

3. Expedient 2949/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Marc Pruñonosa i altres.

4. Expedient 4078/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Maria Jesús Miralles.

5. Expedient 3543/2019.Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Ana Arnau Paltor.

6. Expedient 4044/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO COMERCIALIZADORA DE DE REFERENCIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1er trimestre 2019.

7. Expedient 4045/2019.Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO ENERGIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1er trimestre 2019.

8. Expedient 4046/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a WIND TO MARKET SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1er trimestre 2019.

9. Expedient 4077/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Javier Lafuente Iniesta per la inscripció de un curs.

10.Expedient 2956/2019. Proposta per al pagament de les dotacions al grup municipal PSOE i COMPROMÍS.

11.Expedient 4721/2015. Proposta per a aprovar el pagament de les costes pel recurs d'apel·lació derivats del procediment ordinari 433/2015 (VERDERA).

12.Expedient 3866/2019. Sol·licitud d’A.Q.M. (en representació d’A.R.Q.), per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'inscripció a l’Escola de L’Illa.

13.Expedient 3659/2019. Sol·licitud de G.P.T.A. per a la modificació de la taxa per recollida d'escombraries.

14.Expedient 224/2018. Proposta per a aprovar la justificació pel pagament de les assistències a diversos tribunals a favor d’Ana Maria Valero i altres.

15.Expedient 10957/2015. Proposta per a NO aprovar prorroga del contracte d’arrendament de diversos terrenys per a destinar-los a aparcament pùblic de vehicles.

16.Expedient 104/2019. Proposta de correcció d’error material en l’acord de la Junta de Govern de dia 23 d’abril de 2019 en relació a la llicència d’obres sol·licitada per PlayMar Innovación 2014 SL.

17.Expedient 1592/2019. Llicència d'obres sol·licitada per M.T.C., per a l’enderrocament d’un habitatge aïllat al carrer Emperador 30 al municipi de Vinaròs.

18.Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 3727/2019. Proposta per a incoar procediment de contractació per a l'arrendament de parcel·la enfront de l'hospital amb destinació d'aparcament provisional de vehicles.

DE 2.- Expedient 3723/2019. Proposta per a incoar procediment de contractació per a l'arrendament de parcel·la enfront de l'hospital amb destinació d'aparcament provisional de vehicles.

 

B) Activitat de control

19.Dació de compte de diversos assumptes. 

20.Precs i Preguntes.