Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 18-02-2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 4 i 11 de febrer 2019.
2.Expedient 1415/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 6.
3.Expedient 1531/2019. Proposta d'aprovació de la liquidació del préstec de l'entitat BANKINTER amb data 31 desembre 2019.
4.Expedient 3970/2018. Proposta per a aprovar les liquidacions bancaries en concepte de interessos, comissions i manteniment de comptes bancaris.
5.Expedient 1124/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per a l'exercici 2018.
6.Expedient 1125/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a GAS NATURAL REDES GLP SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per a l'exercici 2018.
7.Expedient 1254/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a GAS NATURAL SUR SDG SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per a l'exercici 2018.
8.Expedient 1122/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a GAS NATURAL CEGAS SA - NEDGIA CEGAS, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per a l'exercici 2018.
9.Expedient 1271/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per a l'exercici 2018.
10.Expedient 1126/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.
11.Expedient 1108/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a WIND TO MARKET SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.
12.Expedient 1121/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENGIE ESPAÑA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.

13.Expedient 688/2019. Proposta de liquidació de plusvàlues.
14.Expedient 200/2019. Sol·licitud de C. V. V. per a la devolució de la taxa per recollida
d'escombraries.
15.Expedient 775/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de PRONTOSERVIS
SL, en concepte del lloguer de WC per al Mercat Ambulant.
16.Expedient 588/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de 4 COLORS SC,
en concepte del disseny i impressió del material promocional de les Jornades
Gastronòmiques 2019.
17.Expedient 9861/2018. Proposta de justificació per a canviar la quantitat de l’import
total de la subvenció de la Promoció del Comerç Local.
18.Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les
places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs corresponent al
mes de febrer 2019.
19.Expedient 372/2017. Proposta per a no prorrogar i donar per finalitzat el contracte del
servei públic de vigilància, salvament i socorrisme, així com l’acompanyament de
persones amb mobilitat reduïda, i altres actuacions per a les platges de Vinaròs.
20.Expedient 6593/2018. Proposta per a l’execució de la segona fase del contracte amb
la redacció del projecte d’execució de les obres del CEIP Jaume I de Vinaròs
(Programa Edificant)
21.Despatx extraordinari.

22.Dació de compte de diversos assumptes.
23.Precs i Preguntes.