Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 18/03/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 11 de marzo 2019.
2.Expedient 2346/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 13.
3.Expedient 2450/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 14.
4.Expedient 12021/2018. Sol·licitud de N.G.S., per a la devolució d'ingressos per taxa d'inscripció a l’Escola d’Art.
5.Expedient 1607/2019. Sol·licitud de P.S.G. per a devolució de la taxa per recollida d'escombraries.
6.Expedient 2036/2019. Sol·licitud de M.G.LL. per a l’anulació de la taxa per recollida d'escombraries.
7.Expedient 2261/2019. Proposta per a desestimar la sol·licitud de V.C.V.per a l’anulació de la taxa per recollida d'escombraries.
8.Expedient 1606/2019. Proposta per a desestimar la sol·licitud d'A.F.C. per a l’anulació de la taxa per recollida d'escombraries.
9.Expedient 2069/2019. Proposta per al pagament dels honoraris per a la defensa jurídica de Mª C.R.R.
10.Expedient 42/2018. Sol·licitud de G.M.V.per a la devolució de la taxa de ocupació de la via pública.
11.Expedient 12354/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 3 de data 31 de desembre de 2018 i la factura núm. 0020OCV1901-003 de 8 de gener 2019 corresponents a les obres de renovació del paviment de la Plaça San Antoni.
12.Expedient 11928/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 3 de data 8 de gener de 2019 i la factura núm. EMIT-004-19 de 22 de gener de 2019 corresponents a les obres Edificant Col·legi Misericòrdia.
13.Expedient 9783/2018. Proposta per al pagament de les ajudes per a la compra de llibres i material escolar per al segon cicle d’educació infantil, primaria, ESO i batxillerat (curs 2018/2019).
14.Expedient 6896/2018. Proposta per al pagament de les ajudes per al transport escolar per als alumnes d’ESO dels IES Leopoldo Querol i José Vilaplana (curs 2018/2019).
15.Expedient 5313/2018. Proposta per al pagament de les ajudes a la conciliació de la vida laboral i familiar (xiquibono del curs 2018/2019).
16.Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs corresponent al mes de març de 2019.
17.Expedient 2053/2019. Proposta per a aprovar el pagament a favor de CORRSERVIC CAZA SL per la compra de jupetíns antibales per a la Policia Local.
18.Expedient 1960/2019. Proposta per a aprovar el pagament a favor de AXIOMA CONSULTING E INGENIERIA SL per la redacció del pla parcial SUR 14.
19.Expedient 5509/2014. Proposta per al pagament del conveni de l'expropiació de les finques 20,21 i 25 de la UE2/R14.
20.Expedient 8531/2018. Proposta per a aprovar la inclusió de preus nous proposada per la direcció facultativa de l’obra de construcció del Carril lúdic Esportiu en la Carretera de l’Ermita de Vinaròs.
21.Expedient 11583/2018. Llicència d'obres sol·licitada per A.S.E., per a l’execució del projecte d’enderrocament d’un edifici adossat a la avinguda Francisco José Balada.
22.Expedient 11731/2018. Proposta per a aprovar la contractació de la prestació del servei del Setmanari Local de Vinaròs.
23.Expedient 9878/2018. Proposta per a l’adjudicació del contracte de l’explotació de l’activitat de bar del camp de futbol de Vinaròs a l’empresa NIRVANA CAFE SC.
24.Expedient 1246/2019. Proposta per a la contractació dels serveis pirotècnics i focs artificials organitzats per l’Ajuntament de Vinaròs durant les festes de Sant Joan i sant Pere 2019.
25.Despatx extraordinari.
26.DE 1.- Expedient 8293/2018. Proposta per a adjudicar el contracte administratiu del servei de supervisió del contracte de gestió del servei públic per a la neteja viària del Municipi de Vinaròs.
27.DE 2.- Expedient 8292/2018. Proposta per a adjudicar el contracte administratiu del servei de supervisió i control del contracte de gestió del servei públic per a la recollida i trasnport de residus urbans o municipals del municipi de Vinaròs.
28.DE 3.- Expedient 8987/2018. Proposta per a adjudicar el contracte administratiu de les obres de rehabilitació i ampliació de l’edifici Corral de Batet per a centre socio-cultural (Fase I), a l’empresa GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL.
29.Dació de compte de diversos assumptes.