Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 28/05/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior 20 de maig 2019.
2.Expedient 4667/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 29.
3.Expedient 12326/2018. Proposta d'aprovació de la certificació núm. 4 i factura núm. 900000106 corresponent a les obres d’electrificació en la parcel·la al camí carrer dels Boverals amb el carrer Joan Fuster (CEIP JAUME I).
4.Expedient 4658/2019. Proposta d'aprovació de la certificació núm. 1 i factura núm. 002OCV1904-0012 corresponent a la renovació del paviment al camí Sunyer (IFS Diputació).
5.Expedient 3970/2018. Proposta per a aprovar les liquidacions bancaries en concepte de interessos, comissions i manteniment de comptes bancaris
6.Expedient 4534/2019. Proposta per adjudicar a l'empresa G. Barreda SL, els treballs de trasllat de grava en la desembocadura del rio Cervol.
7.Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el tributs de l'Estat (febrer, març i abril 2019).
8.Expedient 6641/2015. Proposta per a aprovar la despesa dels interessos derivats del procediment ordinari 208/2008.
9.Expedient 3900/2019. Sol·licitud de L. H. P. per a la devolució de la taxa per recollida d'escombraries.
10.Expedient 2086/2018. Proposta per a aprovar el pagament per interessos de demora a la Diputació Provincial de Castelló.
11.Expedient 12633/2018.- Proposta per a aprovar la liquidació al Consorci Provincial de Bombers quota 2019.
12.Expedient 4535/2019. Proposta d'adjudicació a l'empresa Parques y Jardines Fabregas SAU l’adquisició de mobiliari urbà.
13.Expedient 4339/2019. Proposta per a aprovar la liquidació 7900541214300 en concepte de la taxa per expedició de certificats per a la celebració del piromusical.
14.Expedient 4329/2019. Proposta d'adjudicació a l'empresa Proges XXI l’actuació OQUES GRASSES el dia 29 de juny 2019.
15.Expedient 789/2019. Proposta per a aprovar el pagament en concepte de publicació al DOGV.

16.Expedient 3116/2019. Llicència d'obres sol·licitada per M. D. M. C., per a la construcció i reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat al camí Barbiguera.
17.Expedient 3152/2019. Llicència d'obres sol·licitada per M. C. G., per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en la avinguda Francisco José Balada 39B.
18.Expedient 2288/2019. Proposta per a l’adjudicació del contracte administratiu de la prestació dels serveis d’agent artístic per a contractar actuacions musicals durant les festes de Sant Joan i Sant Pere 2019.
19.Expedient 4530/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de M. A. P. per a la contractació de la direcció d’obra de rehabilitació de la Capella de Santa Victòria.
20.Expedient 3167/2019. Llicència d'obres sol·licitada per S. B. F., per a l’enderrocament d’un habitatge al carrer Pilar 136-138 de Vinaròs.
21.Despatx extraordinari.
22.Expedient 4777/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 31.
23.Expedient 4713/2019. Proposta per a la contractació del servei de la redacció i elaboració del projecte bàsic del centre d’Inspiració Turística.
24.Dació de compte de diversos assumptes.
25.Precs i Preguntes.