Servicios
Documents relacionats

Ple 24-01-2019

Tipus
Ple Ordinari
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 11518/2018. Dictamen sobre ratificació d'acta de cessió amb destinació vial públic en Pda. Les Cales.

3. Expedient 5213/2018. Dictamen sobre aprovació inicial de l'Ordenança Municipal Reguladora del Medi Rural.

4. Expedient 12536/2018. Dictamen sobre proposta del Grup Municipal Acord Ciutadà per a declarar Vinaròs municipi antitaurí i amic dels animals.

5. Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 165/2019. Proposta del GM Vinaròs Independent per a ampliar l'oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior al municipi de Vinaròs.

DE 2.- Expedient 12091/2018. Moció sobre aprovació modificat de projecte Residència Tercera Edat.

DE 3.-Exp. 689/2019. Moció presentada per tots els Grups Municipals per a canviar el dia de celebració del Ple ordinari del mes de febrer de 2019.

6. Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

7. Precs i Preguntes.