Servicios
Documents relacionats

Ple 28-03-2019

Tipus
Ple Extraordinari
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors.
2. Expedient 11113/2018. Dictamen sobre proposta d'adjudicació del lloc núm. 31 del
Mercat Municipal (tipologia peix i marisc).
3. Expedient 11182/2017. Dictamen sobre proposta per acceptar la renúncia al contracte
d'adjudicació del lloc número 30 del Mercat Municipal.
4. Expedient 1889/2019. Dictamen sobre proposta presentada pel Grup Municipal
Independent en relació als problemes que presenta la Sanitat Pública.
5. Expedient 1891/2019. Dictamen sobre proposta del Grup Municipal Popular de
reconeixement a la caça com activitat i pràctica esportiva amb arrelament social a
Vinaros.
6. Expedient 2163/2019. Dictamen sobre ratificació del Decret núm. 752/2019, de
14/03/2019, de sol·licitud d'ajuda de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI),
Programa accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació.
7. Expedient 2051/2019. Dictamen sobre resolució de l'adjudicació del Programa
d'Actuació Integrada que afecta l'àmbit del sector SUR15.
8. Expedient 2052/2019. Dictamen sobre resolució de l'adjudicació de Programa
d'Actuación Integrada que afecta a la Unitat d'Execució Residencial UE2R12.
9. Expedient 2162/2019. Proposta sobre ratificació del Decret núm. 2019-0751, de
14/03/2019, de sol·licitud d'ajuda de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI),
Programa Impuls a la compra pública innovadora (CPI).
10.Expedient 240/2019. Proposta d'aprovació inicial del Reglament d'ús intern del
RPA-DRON.
11.Despatx extraordinari.
DE 1.- Expedient 2106/2019. Moció recolzada per tots els Grups Municipals per a demanar un millor servei públic de trens dignes i de qualitat en el servei de Rodalies i Mitja distáncia.