Servicios
Documents relacionats

27. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntales, asnillas i altres instal·lacions anàlogues i per obertura de calicatas o rases en terrenys d'ús públic