Servicios
Documentos relacionados

Convocatoria Junta de Govern 26/03/2019

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 11 i 18 de març 2019.
2.Expedient 1972/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Maria Josep Arayo amb motiu de viatge a València (La Xarxa).
3.Expedient 1806/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Alejandro Arroyo amb motiu de viatge a Castelló (UJI).
4.Expedient 1977/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Maria Isabel Herrera amb motiu de viatge a València (Ajuda a domicili de Dependència).
5.Expedient 11441/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Vicente Pastor Monreal amb motiu de viatge a València (IVASPE).
6.Expedient 11440/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Adrián Vizcarro Ortí amb motiu de viatge a València (IVASPE).
7.Expedient 820/2019. Proposta per a aprovar el pagament a justificar a favor de Domènec Fontanet amb motiu del viatge a Madrid (FITUR).
8.Expedient 2493/2019. Proposta per a aprovar el pagament a justificar a favor de Domènec Fontanet amb motiu de viatge a Sevilla (Saborea España).
9.Expedient 12354/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 4 i la factura núm. 0020OCV1901-0012, corresponent a les obres de renovació de paviments Plaça de la Mera.
10.Expedient 11463/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 2 i la factura núm. R318 corresponent a les obres del Pla Edificant IES Leopoldo Querol.
11.Expedient 3109/2017. Proposta per a l'aprovació del pagament al Patronat Provincial de Turisme per interessos de demora de la part de subvenció no justificada (Informadors Turístics Xarxa Tourist Info).
12.Expedient 12276/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor de Juan Redo Seguridad, SL, en concepte dels treballs pel canvi d’ubicació del grup contra-incendisdel Vinalab.
13.Expedient 7041/2016. Proposta per a aprovar el document d’Anàlisis i Diagnòstic presentat per l’adjudicatària en 31 de gener de 2019, en relació a la contractació del servei de redacció d’un Pla Especial de Protecció del Casc Històric de Vinaròs (FEDER).
14.Despatx extraordinari.
15.DE 1.- Expedient 9884/2018. Proposta per a aprovar l'ampliació/pròrroga del termini d'execució de les obres corresponents a la urbanització del carrer Pagell i Gall (Pla Castelló 135).
16.DE 2.- Expedient 12647/2018. Proposta per a aprovar les certificacions d'obra 3ª i 4ª corresponents a les obres del carril lúdic -esportiu a l'Ermita de Sant Sebastià.
17.DE 3.- Expedient 5313/2018. 15.- Expedient 5313/2018. Proposta per al pagament de les ajudes a la conciliació de la vida laboral i familiar - FEBRER 2019. (xiquibono del curs 2018/2019) .
18.DE 4.- Expedient 2685/2019. Proposta per a autoritzar un pagament a justificar a J. Lafuente Iniesta per inscripció curs de formació.
19.Dació de compte de diversos assumptes.
20.Precs i Preguntes.