Servicios
Documents relacionats

Normativa dels plenaris

CONCEPTE: el Ple és un òrgan necessari de l’Ajuntament, integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l’alcalde.

COMPOSICIÓ: tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquest òrgan, mitjançant la presència de regidors que pertanyen a aquests.

La seua composició s’ajusta a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a la corporació. El Ple de l’Ajuntament de Vinaròs està constituït per 21 regidors i regidores que es distribueixen per grups polítics de la següent forma:

 

Grup Municipal

Nom i Cognoms

PSPV

Guillermo Alsina Gilabert

PSPV

Marc Albella Esteller

PSPV

María Cano Palomo

PSPV

María del Carmen Morellà Muñoz

PSPV

Fernando Francisco Juan Boix

PSPV

Begoña López Branchat

PSPV

Amalia Cabós Barreda

SV

Anna María Fibla Pauner

SV

Cecilia Aurelia Pastor Gómez

SV

David Adell Miralles

PP

Juan Amat Sesé

PP

Luis Sebastián Adell Pla

PP

Mercedes García Baila

PP

Luis Gandía Querol

PP

Carla Miralles Castellá

PP

Manuel Celma Campanals

PVI

María Dolores Miralles Mir

PVI

Marcela Barbé Beltrán

COMPROMÍS

Paula Cerdà Escorihuela

CIUDADANOS

Manuel Herrera Bujeiro

REGIDOR NO ADSCRIT

Carlos Ramírez Kaddur

COMPETÈNCIES: entre les finalitats més principals, el Ple controla i fiscalitza els òrgans de govern municipals, aprova les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressuposts de l'Ajuntament. És competent per a elegir i destituir l’alcalde.

NORMATIVA APLICABLE:

Art. 20.1 a), 22 i 47 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Arts 49-51 i 77-110 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Reglament Orgànic Municipal de Vinaròs