Servicios
Documentos relacionados

Accessibilitat

L'Ajuntament de Vinaròs s'ha compromés a fer accessibles el seu llocs web,  de conformitat amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica als llocs webs baix domini vinaros.es, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

 

Situació de compliment

 

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 amb el nivell d'accessibilitat Doble-A WCAG 2.0 a  falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

 

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 

a. Falta de conformitat amb Reial decret 1112/2018

b. Càrrega desproporcionada

  • No aplica.

c. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  • Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho complisquen.
  • Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguen desenvolupats per aquest Ajuntament ni estan sota el nostre control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  • Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

 

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 16 de juny de 2022.

La declaració es fonamenta en la certificació duta a terme per part de l'Observatori d'accesibilitat, garantint el compliment del nivell d'accessibilitat Doble-A WCAG 2.0

Última revisió de la declaració: 16 de juny de 2022.

 

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través del formulari web de la bústia ciutadana

 

Pot presentar:

  • Una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
  • Una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4, o continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

 

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

A través del formulari de contacte per a accessibilitat, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del formulari web, així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.