Servicios
Documentos relacionados

Recursos Humanos

Es publiquen les bases comuns dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal

Per Decret núm. 1230/2021, de data 28 d'abril de 2021, rectificat per Decret núm. 1286, de 30 d'abril de 2021, s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2021, derivada de la taxa de reposició ordinària, la qual se va publicar en el BOP núm. 58 de 15 de maig de 2021.

Es publica íntegrament el protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe

Es tracta d'un document que pretén facilitar als aspirants la presentació de sol·licituds d'admissió a proves selectives per mitjans electrònics. 

Es publica el pla d'estabilització de l'ocupació temporal a l'Ajuntament de Vinaròs, a fi que els interessats el puguen consultar

Es publica anunci al BOP de l'Oferta Pública Extraordinària d'estabilització que es va publicar en data 21 de maig de 2022

Es publica anunci al BOP de l'Oferta Pública d'Ocupació per al 2022, que es va publicar en data 24/05/2022

Es un documento que explica como hacer el pago de la tasa por derechos de examen por la sede electrónica

Se publica el primer Plas de igualdad de las empleadas y empleados del Ayuntamiento de Vinaròs

Documento en el cuál se da respuesta a preguntas frecuentes en relación con la participación en procesos selectivos del Ayuntamiento de Vinaròs

Se publica el protocolo de acoso y violencia en el trabajo de las empleadas y empleados municipales

Per Decret de l'Alcaldia núm. 1114 de 26 de maig de 2020, s'aprova l'oferta pública d'ocupació 2020, la qual es va publicar en el BOP núm. 69 de 09/06/2020

Per Decret de l'Alcaldia núm. 3344 de 26/12/2019, s'aprova l'oferta pública d'ocupació 2019, la qual es va publicar en BOP núm. 162 de 31/12/2019