Servicios
Documentos relacionados

Recursos Humanos

 

II Pla d'igualtat aprovat pel Ple de la Corporació en data 23 de maig de 2024.

Anuncio publicado en BOP núm. 64 de fecha 25/05/2024

Es publica en BOP núm. 160 de 30/12/2023, OPE de 2023 (Tasa reposición específica)

Se publica en BOP núm. 160 de 30/12/2023, OPE 2023 (Tasa reposición ordinària)

Es publiquen les bases comuns dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal

Per Decret núm. 1230/2021, de data 28 d'abril de 2021, rectificat per Decret núm. 1286, de 30 d'abril de 2021, s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2021, derivada de la taxa de reposició ordinària, la qual se va publicar en el BOP núm. 58 de 15 de maig de 2021.

Es publica íntegrament el protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe

Es tracta d'un document que pretén facilitar als aspirants la presentació de sol·licituds d'admissió a proves selectives per mitjans electrònics. 

Es publica el pla d'estabilització de l'ocupació temporal a l'Ajuntament de Vinaròs, a fi que els interessats el puguen consultar

Es publica anunci al BOP de l'Oferta Pública Extraordinària d'estabilització que es va publicar en data 21 de maig de 2022

Es publica anunci al BOP de l'Oferta Pública d'Ocupació per al 2022, que es va publicar en data 24/05/2022

Es un documento que explica como hacer el pago de la tasa por derechos de examen por la sede electrónica

Se publica el primer Plas de igualdad de las empleadas y empleados del Ayuntamiento de Vinaròs