Servicios
Documents relacionats

Pla Antifrau

L'article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i en virtut d'això l'Ordre HPF/1030/2021, de 29 de setembre, imposen a Espanya, en relació amb la protecció dels interessos financers de la UE i com a beneficiària dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l'obligació que tota entitat, decisora o executora, que participe en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) dispose d'un «Pla de mesures antifrau». Els objectius que cobreix aquest Pla consisteixen a garantir que, en els respectius àmbits d'actuació, els fons s'utilitzen de conformitat amb les normes aplicables i, en particular, que existeix una adequada prevenció, detecció i correcció del frau, de la corrupció i dels conflictes d'interessos.

En compliment d'aquesta obligació, el Ple de l'Ajuntament de Vinaròs va adoptar per unanimitat de tots els grups municipals en sessió celebrada el 24 de febrer de 2022 els següents acords:

  • Aprovar el Pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, també anomenats Next Generation EU.
  • Aprovar la declaració institucional de l'Ajuntament de Vinaròs per a la política de lluita contra el frau.
  • Aprovar el Codi ètic i de conducta dels empleats públics de l'Ajuntament de Vinaròs.

 

Realitzar una denúncia anònima Antifrau

 

Documentació