Servicios
Documents relacionats

Ajuntament Ple

CONCEPTE: el Ple és un òrgan necessari de l’Ajuntament, integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l’alcalde.

COMPOSICIÓ: tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquest òrgan, mitjançant la presència de regidors que pertanyen a aquests.

La seua composició s’ajusta a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a la corporació. El Ple de l’Ajuntament de Vinaròs està constituït per 21 regidors i regidores que es distribueixen per grups polítics de la següent forma:

 

Ple
Grup municipal Nom i cognoms
PSPV Guillermo Alsina Gilabert
PSPV Marc Albella Esteller
PSPV María Cano Palomo
PSPV María del Carmen Morellà Muñoz
PSPV Fernando Francisco Juan Boix
PSPV Begoña López Branchat
PSPV Amalia Cabós Barreda
SV Anna María Fibla Pauner
SV Cecilia Aurelia Pastor Gómez
SV David Adell Miralles
PP Juan Amat Sesé
PP Luis Sebastián Adell Pla
PP Mercedes García Baila
PP Luis Gandía Querol
PP Carla Miralles Castellá
PP Manuel Celma Campanals
PVI María Dolores Miralles Mir
PVI Marcela Barbé Beltrán
COMPROMÍS Paula Cerdà Escorihuela
CIUDADANOS Manuel Herrera Bujeiro
REGIDOR NO ADSCRIT Carlos Ramírez Kaddur

COMPETÈNCIES: entre les finalitats més principals, el Ple controla i fiscalitza els òrgans de govern municipals, aprova les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressuposts de l'Ajuntament. És competent per a elegir i destituir l’alcalde.

NORMATIVA APLICABLE:

Art. 20.1 a), 22 i 47 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Arts 49-51 i 77-110 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Reglament Orgànic Municipal de Vinaròs